นายทเนตย์ จันแปงเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงของ
(ธรรมราษฎร์นุกูล)